Monthly Archives: August 2010

Zurui emaw ka tia!

He naupang hi hmanni kan exam zawh ka haw lam pang in Darlawng khaw tawntirh kawngsir a ka hmuh a nia, ka rin dan ah chuan naupang exam zo zurui chatthla emaw ka ti a(Darlawng hi zu zawrh na khua … Continue reading

Posted in mimal | 3 Comments